NIT Formula Obase Racing

NIT Formula とは

NIT Formulaは西日本工業大学学生フォーミュラチームです。

全日本学生フォーミュラ大会に参加し、よい成績を収めることを目標として2015年に結成しました。

現在、2020年の第19回全日本学生フォーミュラ大会に出場するべく、メンバー全員一丸となって車両製作に取り組んでいます。